/ / Sistem olarak toplum

Bir sistem olarak toplum

"Toplum" kavramı ikiye ayrılır.ana yönleri. İlki onun felsefi açıklamasını varsayar. Bu açıdan toplum, insanların tarihsel gelişimi ve yaşam aktivitesini temsil eden maddi dünyanın yalıtılmış kısmı olarak adlandırılır.

Tarihte, kültürel çalışmalar ve sosyoloji, genellikleToplum, bir sistem, belirli bir sosyal organizma (Amerikan, İngiliz, İtalyan, vb.) veya insanlık tarihinde belirli bir aşama (genel, kapitalist, vb.) olarak görülür.

Farklı filozoflar tarafından toplumun ortaya çıkışı veTarihçiler tarihsel olarak farklı şekilde yorumlanmışlardır. Bugün toplumun hem toplumsal topluluklar düzeyinde hem de birey düzeyinde belirlendiği kabul edilmektedir. Alt sistemleri ve kompozit, yapısal unsurları ile "toplum olarak bir sistem" kavramı hakkında konuşmayı mümkün kılan budur.

Herhangi bir toplumun ana unsuru bir kişidir.(sosyal olarak geliştirilmiş bir kişi). Yaşamının altsistemleri birbiriyle sıkı sıkıya bağlı ve etkileşim içinde olan sosyal, ekonomik, politik, sosyal ve manevi alanlardır. Bir sistem olarak toplum, bu etkileşim nedeniyle tam olarak var olabilir.

Toplumdaki geniş alt sistemlere ek olarak,Daha küçük bağlantılar, örneğin, farklı genellemeler. Bunlar arasında etkileşimleri genellikle sosyal ilişkiler olarak adlandırılan sınıflar, etnik topluluklar, aileler, sosyal gruplar, çeşitli kolektifler, vb.

Sürdürülebilir sosyal açıdan önemli gruplararalarındaki ilişkiler sosyal bir yapıda oluşturulmuştur. Üyelerinin ortak özellikleri vardır. Bunlar ilişkili ilişkiler, ortak köken, etnik özellikler, ortak ideolojik (dini) tutumlar, sosyal statü ve diğerleri olabilir. Sosyal grup, insana davranış normlarını dikte eder, değer yönelimlerini aşılar, karşılık gelen iddiaların düzeyini eğitir.

Toplum sistemi tarafından desteklenmektedirsosyal kurumlar - insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için sürdürülebilir yollar. Temel olan, kişinin yasallık, güvenlik, emir ve korunmanın garantörü olduğu durumdur. Buna karşılık, devlet için bir kişi sosyal üretim ve vergi mükellefi katılımcılardan biridir.

Toplumun tarihsel gelişimi sırasında,Yapısında değişiklikler, temel aldığı ilkeler. Bazı grup grupları değer kaybeder, diğerleri görünür. Sonuç olarak, sürekli sosyal bütünlük korunur.

Toplumla ilgili modern fikirler dayanmaktadır.sistem yaklaşımı. İnsanlar ortak hedeflere ulaşmayı amaçlayan ortak faaliyetlerle kendi aralarında bağlanırlar. Toplumun en önemli özelliği, karmaşık hiyerarşik olarak inşa edilmiş ilişkilere rağmen var olan bütünlüğüdür.

Toplum başarılı bir sistemdirzamanla kendini ve nesillerdeki değişimi yeniden üretir. Üreme mekanizması, bireysel unsurları ve yapısal bağlantıları ile ilgili olarak pratik olarak bağımsız olan mevcut istikrarlı ilişkilere dayanmaktadır.

Toplum da açıklık ile karakterizedirçevredeki doğal çevre, enerji, madde ve bilgi ile değiş tokuş etme yeteneği anlamına gelir. Aynı zamanda, toplum, elbette, çevresiyle karşılaştırıldığında çok daha yüksek bir örgütlenme derecesine sahiptir. İşleyişinin etkinliğini gösteren kendi gereksinimlerinin sürekli olarak tatmin edilmesi amaçlanmaktadır.

Bir sistem olarak toplum, çeşitli alanlarda, tüm sistemlerde ve alt sistemlerde yeterli işleyişi sağlayan birlik, bütünlük ve istikrara sahiptir.

İlgili haberler


Yorumlar (0)

Yorum ekle